Duomenų apsauga

Pareigūno atsakingo už duomenų apsaugą kontaktai:
UAB "Privacy partners", el. p. gdpr@privacypartners.lt, +370 5 2548240


Duomenų subjektų pagrindinės teisės:
Jūs turite teisę:
✔  žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą (Reglamento 12–14 straipsniai);
✔  susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis (Reglamento 15 straipsnis);
✔  reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis (Reglamento 16 straipsnis);
✔  reikalauti ištrinti su Jumis susijusius asmens duomenis („teisė būti pamirštam") (Reglamento 17 straipsnis), jei tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių:
asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
Jūs atšaukiate sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kuriuo grindžiamas duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito pagrindo tvarkyti duomenis;
Jūs nesutinkate su duomenų tvarkymu pagal Reglamento 21 straipsnio 1 dalį ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis.
✔  apriboti duomenų tvarkymą (Reglamento 18 straipsnis), jei:
    ·  asmens duomenys yra netikslūs;
    ·  asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas, tačiau Jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti;
    ·  duomenų valdytojui nebereikia asmens duomenų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Jums siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
    ·  Jūs prieštaraujate duomenų tvarkymui pagal Reglamento 21 straipsnio 1 dalį, jei duomenų valdytojo teisėtos priežastys nėra viršesnės už Jūsų priežastis.
✔  į duomenų perkeliamumą, kai duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu arba sutartimi ir duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis (Reglamento 20 straipsnis);
✔  nesutikti su asmens duomenų tvarkymu dėl su Jūsų konkrečiu atveju susijusių priežasčių, kai duomenys tvarkomi vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas, išskyrus atvejus, kai duomenų valdytojas įrodo, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba, siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus (Reglamento 21 straipsnis).
 
BĮ Klaipėdos miesto sporto bazių valdymo centro paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas - UAB "Privacy partners", adresas korespondencijai - įstaigos adresas Smolensko g. 6-407, Vilnius, el. p. gdpr@privacypartners.lt, +370 5 2548240

Jūs turite teisę pateikti skundus Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl  BĮ Klaipėdos miesto sporto bazių valdymo centro  veiksmų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu. Atmintinė asmenims, ketinantiems kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją dėl skundo pateikimo.
https://vdai.lrv.lt/atmintine-asmenims-ketinantiems-kreiptis-i-valstybine-duomenu-apsaugos-inspekcija-del-skundo-pateikimo  
Kontaktinė Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos informacija:
Interneto svetainė: www.ada.lt
Adresas: A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius
Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445
Faks. (8 5) 261 9494
El. p. ada@ada.lt


  •  


Susisiekite

Teikiame aikščių, salių, sektorių ir stadiono nuomos paslaugas. Taip pat ir nakvynės paslaugas.

Dariaus ir Girėno g. 10LT-92255Klaipėda , Lietuva

+370 46 315093

administracija@sportobazes.lt


Klauskite mūsų

Turite klausimų, iškilo neaiškumų? Užpildykite šią kontaktų formą.

Siųsti žinutę